POLITYKA PRYWATNOŚCI

SALONU SPRZEDAŻY „CYBERSPACE”

(zwanego dalej „Salonem")

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób współpracujących z firmą Pro Investment Kielce Sp. z o.o. prowadzącą Salon Sprzedaży „CyberSpace” w Kielcach oraz witrynę internetową sklepu http://sklepsharp.com.pl.

Jest on również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z: art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016) dalej RODO.

Chcemy, aby każdy, kto korzysta z witryny sklepu http://sklepsharp.com.pl miał pewność, że w najmniejszym stopniu nie naruszamy, ani nie zamierzamy naruszać jego zaufania i prawa do prywatności.

§ 1

Dane Osobowe sklepu http://sklepsharp.com.pl

W czasie korzystania ze sklepu http://sklepsharp.com.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i nazwisko, adres, nr telefonu i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Poniżej przedstawiamy Państwu klauzule informacyjną:

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując wymogi, w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO , jak również mając na względzie fakt, że prawo do ochrony danych osobowych jest podstawowym prawem każdej osoby, informujemy, że:

1.      Administratorem Danych Osobowych jest: Pro Investment Kielce Sp. z o. o.  z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Wesołej 19/2, 25-305 Kielce,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000448934, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6572908382,  REGON: 260635547, reprezentowana przez Zarząd, podmiot prowadzący Salon Sprzedaży „CyberSpace” w Kielcach.

2.      W sprawie przetwarzania danych osobowych można się kontaktować pod adresem email: salon@sklepsharp.com.pl lub bezpośrednio w siedzibie Administratora.

3.      Celem przetwarzania danych osobowych jest:

a)      świadczenia usług ofertowych w salonie, zawieranie i realizacja umowy sprzedaży, w szczególności realizacja zamówień. Podejmowanie działań na Twoje żądanie, w szczególności rozpoczęcie procesu i obsługi zgłoszenia reklamacyjnego i serwisowego (na podstawie art.6 ust 1 lit. a i lit. b. RODO),

b)      Realizacja przez Administratora usług oraz sprawozdawczości objętych przedmiotem jego działalności (na podstawie art.6 ust 1 lit. c RODO),

c)      Obrona praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d)      zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

e)      spełniania wymogów wynikających z przepisów prawa (w tym podatkowego i rachunkowości) (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

f)       Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:

·         przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych,

·         badaniu satysfakcji klientów.

g)      przetwarzanie danych osobowych może odbywać się na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), może Pan/ Pani jej udzielić na kilka sposobów: zapisując się do naszego newslettera, zapisując się i uczestnicząc w wydarzeniach organizowanych przez Administratora, oraz we współpracy z partnerami firmy, oraz w każdy inny sposób zaproponowany przez Administratora. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne, jednak jej brak może uniemożliwić wykonanie pewnych czynności tj. wysyłanie korespondencji marketingowej lub udział w wydarzeniu.

h)      obsługi procesu rejestracji, logowania do konta Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

i)        zawierania umowy za pośrednictwem Serwisu w szczególności składania i realizacji Zamówień, tj. umowy sprzedaży Klientom produktów oraz ich dostawy do Klienta i świadczenia usług Klientom (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

j)        rozpoczęcia procesu i obsługi zgłoszenia reklamacyjnego i serwisowego, tj. wypełnienie zobowiązań Usługodawcy( podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

k)      sprawnego prowadzenia i obsługi strony internetowej http://sklepsharp.com.pl, zapewnienie bezpieczeństwa korzystana, tj. tworzenie raportów i analiz na potrzeby Administratora dotyczących funkcjonowania serwisu, w tym statystyk oglądalności podstron (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

l)        dostosowania strony internetowej  http://sklepsharp.com.pl do potrzeb Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.      Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)      żądania od Administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

b)      wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: 606-950-000.

5.      Okres przechowywania danych:

Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.

a)      Dla danych przetwarzanych na podstawie:

Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy oraz Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią

Przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecia, dodatkowo z zachowaniem okresów wynikających z przepisów prawa.

b)      Dla danych przetwarzanych na podstawie:

Dobrowolnej zgody

Przez okres od udzielenia zgody do czasu jej wycofania.

6.      Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów:

a)      podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

b)      podmiotom które prowadzącą  działalność pocztową lub kurierską,

c)      pracownikom, współpracownikom, zleceniobiorcą oraz innym osobom w celu realizacji przez nich obowiązków wynikających z umów wiążących ich z Administratorem.

d)      podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne stosowane przez Administratora, oraz podmiotom świadczącym usługi (księgowe, prawne, windykacyjne) związane z bieżącą działalnością Administratora na podstawie odrębnych umów o powierzeniu danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych,

e)      urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa,

f)       Ponadto w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 4 Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

-        Producenci, dostawcy i dystrybutorzy rozwiązań IT oferowanych przez Administratora,

-        Biura informacji gospodarczej,

-        Instytucje finansowe i kredytowe,

-        Podmioty, które przetwarzają Pana/ Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7.      Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Nie przekazujemy Pana/i danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8.      Informacja o dobrowolności podania danych osobowych:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a, b i f w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego podane przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy,

9.      Pana/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Obowiązek informacyjny dla klientów sklepu korzystających z Formuły zakupowej Twisto.

  

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1.      Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)      zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b)      przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

·         świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

·         obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

·         w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)      przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2.      W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)      ING Bank Śląski S.A.

b)      Twisto Polska sp. z o.o.

3.      W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

4.      W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

5.      W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

6.      W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

 

§ 2

Niezapowiedziane Wiadomości

Zastrzegam sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadamy i które to zapoznały się Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do sklepu http://sklepsharp.com.pl (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne.

 

§ 3

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary sklepu http://sklepsharp.com.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 

a) Google Analytics (cookies)

 

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez http://sklepsharp.com.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w formularzach na stronie http://sklepsharp.com.pl i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania http://sklepsharp.com.pl

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w http://sklepsharp.com.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

b)     Google AdWords (cookies)

 

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez http://sklepsharp.com.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w formularzach na stronie http://sklepsharp.com.pl i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania http://sklepsharp.com.pl

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w http://sklepsharp.com.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

Więcej informacji w polityce cookies sklepu http://sklepsharp.com.pl .

 

§ 4

Wyłączenie odpowiedzialności

Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie możemy jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz każdych innych decyzji związanych z finansami. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku, gdy dostarczony produkt nie będzie spełniał Twoich oczekiwań. Niemniej jednak staram się, aby oferowany produkt był najwyższej jakości.

 

§ 5

Bezpieczeństwo płatności

Składając zamówienie i wybierając sposób płatności kartą kredytową lub przelewem elektronicznym, Klient przechodzi połączeniem szyfrowanym na stronę firmy autoryzującej, z którą Administrator podpisał umowę o świadczeniu usługi. Klient dokonuje płatności na stronach firmy autoryzującej. Za całość takiej operacji odpowiada firma autoryzująca transakcje.

Pro Investment Kielce Sp. z o.o. prowadzący Salon Sprzedaży „CyberSpace” w Kielcach oraz witrynę internetową sklepu http://sklepsharp.com.pl nie otrzymuje dostępu do danych takich jak numer karty, numer konta czy dane autoryzujące określoną transakcję.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności  bez obowiązku powiadamiania o tym Użytkowników.